# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
بهنوش اصغری - - - -
علی ضیغمی 1 3 0 12
شاکر عامری 1 4 0 4
صادق عسکری 2 8 0 0
سیدرضا میراحمدی 2 8 0 8
علی اکبر نورسیده 1 1 0 6
حبیب کشاورز 1 4 0 7
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
بهنوش اصغری - - - -
علی ضیغمی - - - -
شاکر عامری - - - -
صادق عسکری - - - -
سیدرضا میراحمدی - - - -
علی اکبر نورسیده - - - -
حبیب کشاورز - - - -
Top